Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. A Lot of Social B.V. betreft de dienstverlener van de AFVALMETHODE, De Fit met Lotte Methode, (hierna te noemen de Guide) en de Producten van A Lot Social Agency B.V. , gevestigd aan de Stevinstraat 3, 4515 GB te Ijzendijke, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90542851.

1.2 Guide betreft:

  • de digitale omgeving ter uitvoering van de Guide;
  • een methode voor 12 weken wat op ieder gewenst moment door Afnemer kan worden gebruikt. 

1.3 Product betreft:

  • lifestyle planner/journal;
  • Health Her Voedingsapp abbonement. 

1.4 Afnemer is de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die de Guide of het Product van A Lot Social Agency B.V. heeft afgenomen.

1.5 Overeenkomst betreft de aanvaarding van het aanbod van A Lot Social Agency B.V. door Afnemer. 

1.6 Partijen betreffen A Lot Social Agency BV en Afnemer tezamen.

1.7 Digitale omgeving is de digitale leeromgeving waarin de AFVALMETHODE van de Guide plaatsvindt.

Artikel 2. Aanbod

2.1 Het aanbod van A Lot Social Agency wordt op haar website www.fitmetlotte.nl genoemd.  

2.2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Guide en het Product. 

2.3 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; 

  • de wijze van uitvoering van de overeenkomst; 
  • hoe de Guide/Product werkt; 
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;  
  • de wijze van betaling; 
  • de duur van de overeenkomst. 

2.4 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst ter hand gesteld. 

2.5 A Lot Social Agency B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2.6 Afnemer stemt ermee in dat de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

Aanbod Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Afnemer. 

3.2  Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt Afnemer hiervan langs elektronische weg een bevestiging. 

3.3 A Lot Social Agency B.V. bevestigt de ontvangst van de bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee de bestelling wordt geaccepteerd. 

3.4 Met de in het vorige lid genoemde bevestiging is de overeenkomst gesloten. 

3.5 Nadat een overeenkomst via de elektronische weg tot stand is gekomen, wordt de in artikel 2, derde lid genoemde informatie en toegang aan Afnemer verstrekt. 

3.6 De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de aanschaf van de Guide of het Product die in de bevestigingsmail van de aanvaarding van de bestelling wordt genoemd. 

3.7 Afnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en dient deze op zorgvuldige wijze aan A Lot Social Agency B.V. te verstrekken. 

3.8 In geval verstrekte gegevens in de bevestiging niet correct zijn, of als Afnemer niet tevreden is met de details in de bevestiging, dient Afnemer contact op te nemen met A Lot Social Agency B.V. via shop@fitmetlotte.nl.

3.9 Bij acceptatie van de bestelling accepteren heeft A Lot Social Agency B.V. een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren. 

3.10 Alle overeenkomsten vinden plaats in de Nederlandse taal.

Artikel 4.  Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

4.1 Afnemer heeft veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht zich te herroepen op de gesloten overeenkomst. A Lot Social Agency B.V. doet Afnemer hiervan een bevestiging toekomen.

4.2 Indien Afnemer de Overeenkomst tussentijds beëindigt in geval van de Guide, zal geen verrekening plaatsvinden van de reeds gevolgde voedingsadviezen en andere tips, tenzij er sprake is van ernstige omstandigheden die maken dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat betaling gerechtvaardigd is. 

Artikel 5. Verantwoordelijkheid A Lot Social Agency B.V. met betrekking tot de Guide

5.1 Het gebruik van de informatie uit de Guide is geheel op eigen risico. De informatie uit de Guide is vanuit uiterste zorgvuldigheid samengesteld vanuit eigen ervaringen. 

5.2 Afnemer kan de in het vorige lid genoemde informatie niet gebruiken ter vervanging voor en evenmin ter vervanging van, professioneel medisch advies, een medische diagnose- en/of een medische behandeling. 

5.3 Afnemer dient te allen tijde diens arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen.

5.4 De Guide kan informatie verstrekken met betrekking tot lichaamsbeweging, fitness, dieet en voeding en is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden. 

5.5 Afnemer dient een arts te raadplegen voordat hij of zij begint met een oefening, fitness, dieet of voedingsroutine, in het bijzonder in geval van zwangerschap of indien er reeds bestaande gezondheidsproblemen zijn. 

5.6 Niets uit deze guide mag worden beschouwd als medisch advies of een medische diagnose.

5.7 De Guide biedt geen garantie voor resultaten als gevolg van het toepassen van de informatie uit de guide. 

5.8 De Guide biedt uitsluitend informatie met betrekking tot een inspanningsverplichting en sluit iedere vorm van resultaten uit: A Lot Social Agency B.V. zal zich inspannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar garandeert dat resultaat niet. 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Alle kosten zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.2 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betaalcondities. 

6.3  Indien Afnemer de verschuldigde kosten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Afnemer zonder ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.4 De volledige vordering van A Lot Social Agency B.V. op Afnemer is onmiddellijk opeisbaar indien:

a Afnemer een betalingstermijn overschrijdt; 

b Afnemer failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

c Afnemer (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

d Afnemer (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5  Indien Afnemer verzuimt de verschuldigde kosten te voldoen en na hierover gerappelleerd te zijn en niet binnen de gestelde betalingstermijn de verschuldigde kosten heeft voldaan, kan de overeenkomst door A Lot Social Agency B.V. worden beëindigd.

6.6  Indien Afnemer na herinnering nalatig blijft de kosten te voldoen, zal A Lot Social Agency B.V. de vordering overdragen aan een incassobureau. De door A Lot Social Agency B.V. gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van Afnemer. 

Artikel 7. Levering diensten en goederen

7.1  A Lot Social Agency B.V. zal haar goederen en diensten in de tijd leveren zoals beschreven in de overeenkomst.  

7.2 Indien er sprake is van storingen op de website dan wel de webshop zal A Lot Social Agency B.V. zich inspannen geconstateerde storingen naar haar beste vermogen te verhelpen.  

7.3  A Lot Social Agency B.V. behoudt zich het recht voor dat niet alle geconstateerde storingen direct kunnen worden verholpen. 

Artikel 8. Beschikbaarheid en levering 

8.1 Informatie op de website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. A Lot Social Agency B.V. kan de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid. 

8.2 A Lot Social Agency B.V. levert in Nederland en België. A Lot Social Agency B.V. levert de door Afnemer bestelde goederen op het adres dat Afnemer aan A Lot Social Agency B.V. doorgeeft op het moment dat Afnemer de bestelling op deze site plaatst. 

8.3 Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat de bestelling is geaccepteerd. 

8.4 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk geleverd. A Lot Social Agency B.V. streeft ernaar om de bestellingen dezelfde dag te versturen. Bestellingen worden maximaal twee dagen nadat de bestelling is geplaatst, verstuurd. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet lukken, dan wordt Afnemer hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  

8.5 In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) is A Lot Social Agency B.V. mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en is A Lot Social Agency B.V. niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. A Lot Social Agency B.V. informeert Afnemer hierover terstond. t 

8.6 A Lot Social Agency B.V. is ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van een koerier dan wel postsysteem om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat Afnemer niet beschikbaar was. 

8.7 A Lot Social Agency B.V. is ook niet verantwoordelijk indien Afnemer verkeerde informatie heeft verstrekt en de levering daardoor niet op het juiste adres wordt bezorgd.  

Artikel 9. Prijzen en verzendkosten 

9.1 Informatie op de website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door A Lot Social Agency B.V., zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn. 

9.2 Het is mogelijk dat er een fout kan optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval is A Lot Social Agency B.V. niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. 

9.3 A Lot Social Agency B.V. zal ofwel de bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of A Lot Social Agency B.V. zal contact opnemen met Afnemer met de vraag of hij of zij (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien A Lot Social Agency B.V. niet in staat is om Afnemer te contacteren of indien Afnemer niet verder wil gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zal A Lot Social Agency B.V. de bestelling annuleren en de prijs die Afnemer reeds heeft betaald terugbetalen. 

9.4 Wanneer de juiste prijs van de goederen een lager bedrag betreft dan de vermelde prijs, kan A Lot Social Agency B.V. verder met de bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending. 

9.5 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief verzendkosten. 

9.6 Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan Afnemer gemeld voordat Afnemer de bestelling plaatst waarna deze per e-mail worden bevestigd.   

Artikel 10. Garantie en retourneren

10.1 Afnemer heeft het recht de bestelling tot veertien dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. Afnemer krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de retourkosten zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €4,40  per brievenbuspakket. Voor het retourlabel dient Afnemer een e-mail te sturen naar shop@fitmetlotte.nl. Afnemer kan ook op eigen kosten zonder retourlabel retourneren. 

10.2 Indien Afnemer gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal de Guide of het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en ongebruikt aan A Lot Social Agency B.V. geretourneerd worden. 

10.3 In geval van de digitale versie van de Guide of het Product is het uitdrukkelijk verboden om de Guide en het Product te vermenigvuldigen, openbaar te maken en/of op andere wijze ter kennis aan derden te brengen of aan derden te verstrekken. A Lot Social Agency B.V. verstrekt hiervoor een Verklaring ter ondertekening aan Afnemer.

10.4 Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade dient Afnemer deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met A Lot Social Agency B.V. op te nemen. Indien Afnemer niet reclameert of geen contact met A Lot Social Agency B.V.  opneemt, heeft dit geen gevolgen voor diens wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft diens wettelijk recht op garantie. Afnemer helpt A Lot Social Agency B.V. hierbij om de eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. Zodra het defect of een ander probleem is bevestigd, zal A Lot Social Agency B.V. zorgen voor een volledige terugbetaling voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen indien dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is.

10.5 A Lot Social Agency B.V. verwerkt het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte Producten. 

10.6 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan Afnemer contact met A Lot Social Agency B.V. opnemen via shop@fitmetlotte.nl. 

10.7 Een bestelling kan worden geretourneerd naar: Stevinstraat 3, 4515 GB, IJzendijke.

Artikel 11.  Aansprakelijkheid 

11.1 A Lot Social Agency B.V. is enkel aansprakelijk voor directe schade volgend uit tekortkomingen in de nakoming die aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door A Lot Social Agency B.V.. 

11.2 A Lot Social Agency B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, imagoschade, vertragingsschade en gederfde winst. 

11.3 De aansprakelijkheid van A Lot Social Agency B.V. is maximaal beperkt tot de factuurwaarde en tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert. 

11.4 Afnemer vrijwaart A Lot Social Agency B.V. tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt A Lot Social Agency B.V. in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1  In geval van overmacht is A Lot Social Agency B.V. niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. A Lot Social Agency B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht. 

12.2  Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet- en regelgeving en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar en waarop A Lot Social Agency B.V. geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval verstoring van energievoorzieningen, internet storingen en storingen van computers. 

12.3 A Lot Social Agency B.V. dient haar verplichtingen niet na te komen in geval er sprake is van overmacht.  

12.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee weken, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 

12.5 Indien A Lot Social Agency B.V. haar verplichtingen deels is nagekomen en in geval het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag A Lot Social Agency B.V. het nagekomen deel factureren. 

Artikel 13.  Klachten 

13.1 Afnemer stelt A Lot Social Agency B.V. zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.

13.2 Klachten over de Guide dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen na het constateren daarvan aan A Lot Social Agency B.V. te worden gemeld via shop@fitmetlotte.nl

13.3 Indien Afnemer een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  

13.4 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

13.5 Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij A Lot Social Agency B.V. zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal A Lot Social Agency B.V. hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden. 

13.6  Indien de klacht terecht is en verholpen kan worden, zal A Lot Social Agency B.V. zich inspannen tot het verhelpen dan wel oplossen van de klacht. 

13.7 Indien het in het vorige lid bepaalde niet (meer) mogelijk is, is A Lot Social Agency B.V. slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 11. 

13.8 Klachten over de geleverde producten en diensten of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail via Lotte@fitmetlotte.nl worden ingediend. 

13.9  De beoordeling van klachten vindt plaats door A Lot Social Agency B.V. dan wel een door A Lot Social Agency B.V. ingeschakelde onafhankelijke derde. 

13.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van A Lot Social Agency B.V. die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Afnemer.  

Artikel 14.  Privacy 

14.1 De persoonsgegevens van Afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behalve als hier een wettelijke verplichting toe bestaat. 

14.2 Indien wettelijk mogelijk zal A Lot Social Agency B.V. Afnemer informeren als er een mogelijke inbreuk wordt gemaakt op diens privacy is geconstateerd. 

14.3 Anonieme gegevens die verband houden met de Guide of het Product kunnen aan derden beschikbaar worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren. 

14.4 De door Afnemer verstrekte informatie wordt door A Lot Social Agency B.V. vertrouwelijk behandeld. A Lot Social Agency B.V. conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 

14.5 De privacyverklaring is te vinden op de website www.fitmetlotte.nl.

Artikel 15. Geheimhouding 

15.1 Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen. 

15.2 Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt. 

Artikel 16.  Intellectuele eigendomsrechten

16.1  A Lot Social Agency B.V. behoudt zich exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Afnemer verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat A Lot Social Agency B.V. gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Guide. 

16.2 Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van A Lot Social Agency B.V., dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. 

16.3 Het aangeboden materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door A Lot Social Agency B.V. verstrekte zaken in de Guide rusten auteursrechten van A Lot Social Agency B.V. of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van A Lot Social Agency B.V. worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de Guide als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van A Lot Social Agency B.V.. De copyright/eigendomsrechten op de Guide berusten volledig bij A Lot Social Agency B.V.

16.4 Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt. 

Artikel 17. Marketing 

17.1 A Lot Social Agency B.V. is gerechtigd in algemene zin te publiceren over haar Producten en Diensten.

17.2 A Lot Social Agency B.V. waarborgt hierbij de privacy van haar Afnemers. A Lot Social Agency B.V. zal Afnemer toestemming vragen of zij diens naam in enige publicatie mag gebruiken. 

17.3 A Lot Social Agency B.V. kan Afnemer vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met A Lot Social Agency B.V.. 

17.4 Afnemer geeft in het geval van het vorige lid A Lot Social Agency B.V. toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en sociale media kanalen te plaatsen. Indien Afnemer niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of sociale media kanalen van A Lot Social Agency B.V. zal Afnemer A Lot Social Agency B.V. hierover per e-mail, conform wat geregeld is in de privacyverklaring van A Lot Social Agency B.V., informeren. 

Artikel 18.  Toepasselijk recht en forumkeuze 

18.1 Op de Overeenkomst tussen Afnemer en A Lot Social Agency B.V. is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van een geschil zullen Partijen proberen hier gezamenlijk uit te komen.

18.3 Ieder geschil waar Partijen niet over uitkomen, zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement A Lot Social Agency B.V. is gevestigd.  

Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot lidmaatschappen en abbonement

Artikel 1. Algemene Informatie

1.1 Zodra een afnemer een abonnement aankoopt/zich aanmeld voor een lidmaatschap op de Fit met Lotte website (hierna aangeduid als “Lidmaatschap Healthy Her”), accepteert het lid automatisch deze Algemene Voorwaarden en wordt hij/zij lid (hierna: het “Lid”) van Fit met Lotte/ A Lot Social Agency B.V.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door A Lot Social Agency B.V. en regelen als zodanig de juridische relatie tussen A Lot Social Agency B.V. en het Lid.

2.2. A Lot Social Agency B.V. is gemachtigd om op elk moment de voorwaarden en prijzen voor het lidmaatschap en de diensten aan te passen.

Artikel 3. Lidmaatschappen en abbonnementen 

3.1. Het Lid is zich ervan bewust dat het abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode (1 maand) zoals vermeld op de website, die begint op de datum van aankoop en/of verlenging van het abonnement.

3.2. A Lot Social Agency B.V. biedt een soort lidmaatschap aan namelijk het Healthy Her maand abonnement, ter waarde van €9,95 per maand, met eenmalig €4,95 administratie kosten voor het registreren van het Lid.

3.3. De prijzen zoals vermeld in Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden zijn inclusief btw. A Lot Social Agency B.V. is te allen tijde gemachtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in het btw-bedrag.

3.4. De minimale contractduur voor Lidmaatschap Healthy Her 4 (vier) weken actief lidmaatschap.

3.5. Het Lidmaatschap Healthy Her wordt automatisch verlengd na het initiële contractperiodes (1 maand). Na deze initiële periode kan het lid het abonnement opzeggen voordat het abonnement automatisch wordt verlengt voor een nieuwe contractsperiode van 1 maand. Het opzeggen van het lidmaatschap moet 1 werkdag, voordat het abonnement automatisch verlengt wordt er het abonnement verlengt wordt. Het opzeggen kan het lid zelf doen via: https://www.fitmetlotte.nl/mijn-account.

3.6. Het Lidmaatschap Healthy Her geeft gratis toegang tot de Fit Met Lotte Community.

3.7 Het Lid is verplicht om eventuele openstaande betalingen te voldoen vóór de beëindigingsdatum. Het niet naleven van deze regel zal resulteren in 2 (twee) officiële schriftelijke waarschuwingen die naar het Lid worden gestuurd, gevolgd door het inschakelen van de diensten van een extern incassobureau om openstaande betalingen te verkrijgen. A Lot Social Agency B.V. is gemachtigd om de toegang tot haar faciliteiten te weigeren en/of het lidmaatschap van het Lid op te schorten als het Lid niet voldoet aan deze regel totdat alle openstaande betalingen zijn voldaan.

3.8 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen worden overgedragen met toestemming van a Lot Social Agency B.V.. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden gedaan door het Lid dat het lidmaatschap heeft naar het officiële e-mailadres van A Lot Social Agency B.V.: app@fitmetlotte.nl.

Artikel 4. Lidmaatschapkosten & betalingen

4.1. De lidmaatschapskosten moeten door het Lid worden betaald via Mollie SEPA Incasso voor de gehele termijn van 4 weken van het lidmaatschap vooraf, op een 4-wekelijkse basis, of, indien nodig, voor de initiële termijn van het contract (of een verlenging daarvan).

4.2. A Lot Social Agency B.V. behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via Mollie Sepa Incasso.

4.3. Als een Mollie SEPA Incasso wordt geweigerd, stuurt A Lot Social Agency B.V. automatisch een herinnering in schriftelijke vorm naar het Lid met het verzoek de openstaande betaling te voldoen. Indien de betaling niet volledig wordt voldaan, worden er 2 (twee) officiële waarschuwingen in schriftelijke vorm naar het Lid gestuurd, gevolgd door het openen van een zaak bij een extern incassobureau om de openstaande betaling te verkrijgen.

4.4. Indien A Lot Social Agency B.V. zich genoodzaakt ziet om de diensten van een incassobureau in te schakelen om betaling van het Lid te verkrijgen, is het Lid ook verplicht om administratiekosten en eventuele buitengerechtelijke incassokosten te betalen conform de schaal van incassokosten. Het Lid is pas gemachtigd om gebruik te maken van de diensten en faciliteiten die A Lot Social Agency B.V. biedt nadat de achterstallige schuld is voldaan in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt met het incassobureau.

4.5. A Lot Social Agency B.V. biedt af en toe kortingen op reguliere lidmaatschapskosten tijdens speciale promoties die op deze website en applicatie worden vermeld. Deze kortingsaanbiedingen zijn altijd van toepassing op de eerste 4 (vier) weken van het lidmaatschap, tenzij anders vermeld in de daadwerkelijke promotie. Kortingen kunnen nooit met terugwerkende kracht worden verleend.

4.6. A Lot Social Agency B.V. brengt €15,- storneringskosten in rekening bij elke betaling die binnen 6 weken na afschrijfdatum onterecht terugstort wordt. A Lot Social Agency B.V. brengt geen kosten in rekening als de betaling van je rekening mislukt, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo, wij proberen het dan later opnieuw. Mocht betaling middels automatische incasso mislukken, kun je betalen via iDEAL of bankoverschrijving of via: https://www.fitmetlotte.nl/mijn-account/.

Artikel 5. Privacy

5.1. A Lot Social Agency B.V. verwerkt persoonlijke gegevens van leden binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacybescherming, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden van de website van A Lot Social Agency B.V.

5.2. A Lot Social Agency B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, de informatie die aan de werkgever van het lid wordt verstrekt over het gebruik van het lidmaatschap; voor het voorkomen, detecteren en beheersen van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten gerelateerd aan de diensten die A Lot Social Agency B.V. levert en/of diensten van derden die verbonden zijn met de diensten die A Lot Social Agency B.V. levert.

5.3. Het lid heeft het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bezwaar te maken. A Lot Social Agency B.V. is gemachtigd om een vergoeding in rekening te brengen tot het wettelijk maximum voor toegang tot en/of het verwerken van correcties en/of het verwerken van een bezwaar. Het lid kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door A Lot Social Agency B.V. en verzoeken om toegang, correctie en bezwaar in te dienen bij A Lot Social Agency B.V.

Artikel 6. Beëindiging

6.1. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk met een opzegtermijn van 1 werkdag aan het einde van de contractperiode, voordat de verlenging van de nieuwe contractperiode (1 maand) plaatsvindt. Een opzegtermijn van 1 werkdag begint na afloop van de laatste betalingstermijn. 

6.2. De opzegging moet online worden gedaan door het lid zelf. Het lid kan inloggen op:  https://www.fitmetlotte.nl/mijn-account en via deze website het verzoek sturen om het lidmaatschap te annuleren.

6.3. De opzegging van het lidmaatschap wordt door A Lot Social Agency B.V. uiterlijk na 2 werkdagen verwerkt. Hiervan wordt ook een bevestigingsmail gestuurd naar het (voormalig) lid.