Algemene voorwaarden

Fit met Lotte

De website en webshop wordt beheerd door Fit met Lotte (Lotte Corijn) en de goederen die u koopt, zal door Fit met Lotte worden geleverd. Fit met Lotte is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het Kvk-nummer 78491215 gevestigd op de Dr. Struyckenstraat 110, 4812 BJ in Breda. 

Je kunt contact opnemen via e-mail op: lotte@fitmetlotte.nl

 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Onze dienstverlening bestaat uit bloggen, vloggen, spreken, producten zoals een lifestyle planner, merchandise en online cursussen.

Toepassing algemene voorwaarden

Toepassing Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Fit met Lotte en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.fitmetlotte.nl.

1. Prijs

  • Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. 
  • Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
  • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Fit met Lotte. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. 

Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: – 15% over de eerste € 2.500; – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; – 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen. 

 • De volledige vordering van Fit met Lotte op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als: a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert; c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt; d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt

2. Persoonlijke gegevens 

Fit met Lotte beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

3. Bestellen

 • U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting”. Door te klikken op “Bestelling met betalingsverplichting” is uw bestelling geplaatst.
 • Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.
 • Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.
 • Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via shop@fitmetlotte.nl
 • Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.
 • De contractuele taal is Nederlands.

 

4. Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door mij, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

 • Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval is Fit met Lotte niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.
 • Fit met Lotte zal  ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of Fit met Lotte zal u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zal Fit met Lotte uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kan Fit met Lotte  (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.
 • Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

 

5. Beschikbaarheid en levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

  • Fit met Lotte levert in Nederland en België. Fit met Lotte levert de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.
  • Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.
 • Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk geleverd. Fit met Lotte streeft ernaar om de bestellingen dezelfde dag nog te versturen. Bestellingen worden maximaal twee dagen nadat de bestelling is geplaatst, verstuurd. Mocht dit door welke reden dan ook niet lukken dan wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. 
 • In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) is Fit met Lotte mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en is Fit met Lotte niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. Wij zullen dit zo snel mogelijk aan u doorgeven.
 • Fit met Lotte is ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. Betaling

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina “Verzending en Betaling”.

7. Garantie en retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de retourkosten zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €4,40  per pakket. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

  • Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via shop@fitmetlotte.nl.
  • Een bestelling kan worden geretourneerd naar: Dr. Struyckenstraat 110, 4812 BJ in Breda.
 • Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met Fit met Lotte opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met Fit met Lotte  opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt Fit met Lotte dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.
  Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zal Fit met Lotte:
  • voor een volledige terugbetaling zorgen
  • voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerkt Fit met Lotte het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

8. Eigendom

Gekochte producten blijven het eigendom van Fit met Lotte totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

9. Aansprakelijkheid

  • Fit met Lotte  is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Fit met Lotte. 
  • Fit met Lotte is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  •  De aansprakelijkheid van Fit met Lotte is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €100,00. 
  • De aansprakelijkheid van Fit met Lotte is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fit met Lotte

  10. Overmacht

  • Fit met Lotte hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. 
  • Fit met Lotte kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 
  • Als Fit met Lotte zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Fit met Lotte het nagekomen deel factureren.

   11. Klachten

   • Klachten over de geleverde producten en diensten of bezwaren tegen een factuur moeten zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail (Lotte@fitmetlotte.nl) worden ingediend.
   • Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden. 
   • Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
   • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
   • Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Fit met Lotte zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Fit met Lotte  hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
   • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Fit Met Lotte die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

   12. Toepasselijk recht

   Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

   13. Intellectueel eigendom

   • Het is niet toegestaan informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal en logo’s) op de Fit met Lotte website en gerelateerde onderdelen daarvan te kopiëren of downloaden en te verspreiden of verveelvoudigen zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Fit met Lotte.
   • Fit met Lotte  behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. 
   • Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Fit met Lotte verstrekt zijn.